Betingelser for utleie

3. BETALINGSBETINGELSER.
3.1. Depositum skal standardisert betales for at utstyr skal bli reservert til leiertager. Varene er holdt av når depositum er betalt. 

3.2. På Utleiers forlangende må leier stille tilfredsstillende garanti for rettidig betaling.

3.3. Leiesum skal betales i sammenheng med depositum. (Dette gjelder ikke bedriftskunder og større avtaler)

3.4. Tilbakelevering av utstyret i sin helhet, eller deler av utstyret før utløpet av den avtalte leieperiode vil ikke, uten spesiell avtale om dette, berettige til nedsettelse av leien.

3.5. Ved en eventuell oversendelse til inkasso, bortfaller avtalte rabatter.

3.6. Depositum er alltid fra kr: 500

3.7. Leier blir belastet med purregebyr på 35 kroner/420 kroner samt forsinkelsesrente i henhold til den norske Forsinkelsesrenteloven: For tiden 8 prosent p.a. hver gang Utleier sender en skriftlig purring. Purringer etc. skal det skje i henhold til Inkassolovens regler.

4. LEVERINGSBETINGELSER.
4.1. Leier skal angi hvordan varen skal leveres. alternativene er enten å hente på utleierens adresse, eller bli enige med utleier om kjøre til utleiested. Eventuelle fraktutgifter skal betales av leier.
Etter disse leie- og leveringsbetingelser anses levering å ha skjedd: 
A. Dersom Utleier leverer utstyret til avtalt leveringsadresse: Når utstyret er fysisk avlevert på avtalt leveringsadresse.
B. Dersom leier eller en fraktfører som er engasjert av leier henter utstyr hos Utleier: når leier eller fraktfører har fysisk overtatt utstyret.
C. Dersom Utleier skal besørge installasjon hos leier: Når utstyret er ferdig installert.
4.2. Utleier forplikter seg til å gjøre alle rimelige anstrengelser for å oppfylle den angitte leveringsfrist. Ved forsinkelser skal Utleier snarest underrette leier. Utleier vil da gi et forholdsmessig prisavslag. Utleier påtar seg ikke ansvar for økonomiske tap forbundet med dette.
4.3. Dersom utleien forutsetter installasjon, skal leier gi Utleier adgang til lokalene i god tid før leveringstidspunktet. 
Alle nødvendige tekniske forutsetninger for installasjonen må foreligge når installasjonen skal iverksettes. 
Oppstår forsinkelse ved at leier ikke oppfyller sine forpliktelser etter dette punkt, utsettes leveringstidspunktet tilsvarende. Utleier vil på forhånd opplyse om hvilke tekniske forutsetninger som må oppfylles i anledning installasjonen.
4.4. I henhold til våre salgsbetingelser løper full dagsleie intill varene er levert, dersom din leieperiode har utløpt og vi ikke har motatt alt utstyret i tide.

4.5.Om utstyret ikke blir levert innen 14 dager, anses dette som tyveri og vil bli politianmeldt. Hele utstyrets fullverdi vil da bli krevet/dekket

4-6. Utstyr leveres til leier på avtalt tidspunkt mellom  utleier og leier. Utstyr leveres til utleier igjen på avtalt tidspunkt mellom leier og utleier.

4-7. Utstyr skal for øvrig hentes klokken 14.00 ved leieperiodens begynnelse, og må returneres innen klokken 14.00 ved leieperiodens slutt. Andre tidspunkt skal avtales på forhånd.

4-8. Dersom leier står for transport, skal transport foregå i egnet kjøretøy og på forsvarlig måte. Utleier påberoper seg retten til å godkjenne transporten.

5. AVBESTILLING OG ENDRING.
5.0 Det er ikke generell angrerett etter Angrerettloven ved leie av utstyr fra princeofnorway.no (jf Angrerettloven §22, punkt m).
5.1. Leier kan likevel, før avtalt leveringstidspunkt, avbestille varen når Utleier samtykker. Forutsetningen er at leier har en saklig begrunnelse for avbestillingen. Ved avbestilling 2 uker eller under før avtalt leveringstidspunkt belastes administrasjonsgebyr på 450 kroner. 

5.2. Om leieavtalen er satt og utstyret ikke er tilgjelngelig til bruk, uavhengig grunn, refunderes full leie og depositum, men det vil ikke bli noe ytterligere ansvar for utleier

6. REKLAMASJONER.
6.1. Enhver reklamasjon skal skje skriftlig og inneholde saklig grunnlag over feilens eller mangelens art og omfang.
6.2. Leier taper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom det ikke innen rimelig tid etter at leier oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir Utleier melding som angir hva slags mangel det gjelder.
7. FORCE MAJEURE.
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor Utleiers kontroll og som umuliggjør oppfyllelse av plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal Leier varsles om dette uten ugrunnet opphold. Utleiers forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Leiers motytelse suspenderes i samme tidsrom.
8. GENERELT.
8.1. Den ansvarlige leier må være fylt 18 år og på oppfordring kunne framvise gyldig legitimasjon (bankkort med bilde, førerkort eller pass). For bedriftskunder kreves det også en kopi av firmaattest.
8.2. Risikoen for tap eller skade på Utleiers utstyr går over på leier når utstyret er levert som avtalt.
8.3. De leide gjenstander skal kun benyttes slik som beskrevet i ordrebekreftelsen. 
8.4. Dersom utstyret skal bringes ut av Norge, så må dette på forhånd avtales skriftlig mellom leier og Utleier.
8.5. Ved eventuell skade og tap på de leide gjenstandene, skal leier dekke Utleiers fulle økonomiske tap. I tillegg kommer det et arbeidstillegg på 700 kroner.
8.8. Leietaker aksepterer å kunne bli holdt økonomisk ansvarlig for nestemanns utleie, dersom det unnlates å si ifra om feil eller mangler på utstyret ved tilbakelevering. 
8.9. Gjenstandene kan ikke videreleies, lånes, pantsettes eller selges.
8.10. Utleier har intet ansvar for skader eller tap forårsaket av leiertager.
8.11. Utstyret må innleveres innen den oppførte avtalte frist. Leier godtar at det påløper full dagleie pr. påbegynte døgn etter fristens utløp.
8.12. Leier aksepterer at Utleier kan inndrive sine krav i henhold til bestemmelsene i Inkassoloven.
8.13. Utstyret er ikke forsikret av Utleier i leieperioden, og leietaker er ansvarlig for enhver type tap/mangler av utstyret.
8.14. Det leide utstyret skal ved tilbakelevering være i samme stand som ved henting/avlevering. All rengjøring, kveiling av kabler og tilbakestilling til samme stand som ved avhenting debiteres leier til Utleiers gjeldende timesatser.
8.15. Leier er ubetinget forpliktet til avtalt tid å tilbakelevere alt utstyret etter leieperiodens slutt, og er ikke berettiget til å under noen omstendigheter foreta tilbakeholdelse av utstyret til sikring mot eventuelle krav mot Utleier, uansett hvilken årsak.
8.16. høyttalerene har sporing  inni. Dette er for å forhindre tyveri
8.17. Ved bruk av musikk i det offentlige rom skal det av ansvarlig arrangør innhentes tillatelse fra opphavsmannen i henhold til åndsverkloven. Dette gjelder ved bruk av mekanisk musikk/bakgrunnsmusikk så vel som live fremføring. I Norge er det Tono som forvalter disse rettighetene på vegne av egne medlemmer samt medlemmer av dets søsterselskaper hvor det foreligger gjensidighetsavtaler. 
8.18. Ved krediteringsanmodning på grunn av feil opplysninger i leietakers bestilling, skal dette avklares så fort som mulig.
8.19. Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen to måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort for de ordinære domstoler. Oslo tingrett vedtas som rett verneting.

8.20. Om leiertaker mister en del av utstyret skal leiertaker betale verdien for hva som er mistet. Om verdien er vansklig å bestemme, blir leiertaker og utleier enige om verdien.

8.21. Om det skjer skader på utstyr under leieperioden, skal dette dekkes av leiertaker. verdien av skaden bestemmes hovedsaklig av utleier i form av en saklig skaderapport. Skaderapporten kan sendes klage på: da skal utleier undersøke og svare på klagen i en saklig forstand.

8.22. Om en del av utstyret/alt utstyret blir stjelt eller borte under utleieperiode, skal dette også betales av leiertaker.  

8.23. husk Soundboks 3 er ikke vantett, men tåler en del vann. Den skal ikke være under vann

8.24 Arbeid etter avtalt tidsrom dekkes av leier etter Utleiers veiledende priser om det er unødig arbeid.

8.25 Utstyret skjekkes påfølgende leveringsdag og depositum betales snarest.

8.26 Om lyspæren på eventuell leie av prosjektoren går i stykker eller blir problemer med, skal dette dekkes av leiertager

8.27 Prosjektoren skal bevares trygt og forsvarlig under bruk og leie

Telefon

+47 96 92 58 15

E-post

post@eventleie.no

Vennligst fyll ut skjemaet for å sende oss en uforpliktende forespørsel om leie.

Hva ønsker du å leie?
Ønsker du levering, eller å hente selv?
Tillegginformasjon